Algemene voorwaarden Mokum Fysiotherapie en Training

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot behandeling (de ‘Overeenkomst’) die u als cliënt/patiënt (‘cliënt’) bent aangegaan met het Mokum Fysiotherapie & Training
1.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien beide partijen dit bij de Overeenkomst schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.
1.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet van toepassing is of blijkt te zijn, zullen de overige bepalingen blijven gelden en treden de praktijk en cliënt in overleg zodat een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de niet van toepassing zijnde bepaling(en) overeen te komen. Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de niet van toepassing zijnde bepaling(en) in acht worden genomen.
1.4 Bij akkoord gaan met het behandelplan wordt de patient geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar via de website en zijn in papieren versie beschikbaar op de praktijk. 
1.5 De praktijk is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijziging en/of aan te vullen. Deze wijzigingen worden van te voren per e-mail aangekondigd, tot uiterlijk één maand voor de beoogde ingangsdatum.

2 Tot stand komen Overeenkomst
2.1 De praktijk zal met de cliënt, die heeft aangegeven advies en/of hulp te willen op het gebied van fysiotherapie en personal training, een behandel- of trainingsovereenkomst aangaan. De overeenkomst komt tot stand door mondelinge aanvaarding van het aanbod door de cliënt.
2.2 De cliënt is steeds gehouden de geldende huisregels, zoals die van tijd tot tijd in de praktijk kenbaar worden gemaakt na te leven.

3 Verplichtingen Praktijk
3.1 De praktijk zal de diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen in de overeenkomst.
3.2 Voor zover de diensten worden verricht op het terrein van de praktijk is de cliënt gehouden de vastgestelde huisregels na te leven.
3.3 De persoon die namens de praktijk de hulp op het gebied van fysiotherapie verstrekt handelt in overeenstemming met de voor zijn/haar praktijk geldende beroepsvoorschriften, modelregelingen en/of protocollen volgens de KNGF.

3.4 Onderzoeken en behandelingen van de cliënt kunnen worden uitgevoerd door een stagiaire. De stagiaire zal zich altijd kenbaar maken.
3.5 De Behandelaar houdt een dossier over de cliënt bij.
3.6 De door de praktijk geregistreerde gegevens zijn niet zonder toestemming van de cliënt in te zien door derden en zullen ook niet zonder uw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat:
a. Het noodzakelijk is voor een goede voortzetting van de ingestelde behandeling van de cliënt. Voordat de gegevens aan een andere partij worden medegedeeld wordt de cliënt hiervan op de hoogte gesteld en is de cliënt in de gelegenheid om dit te verbieden. Indien de cliënt gebruik maakt van diensten van partners van de Praktijk gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy.
b. De praktijk hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van cliënten van de praktijk of om de rechten van de praktijk te beschermen.

4 Verplichtingen cliënt
4.1 Cliënt is verplicht om de behandelaar naar beste weten inzicht te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling.
4.2 Cliënt zal zich op verzoek van de behandelaar identificeren.
4.3 Indien cliënt verhinderd is een afspraak met de praktijk na te komen dan zal hij de afspraak tijdig, te weten in ieder geval 24 uur van te voren, afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd zullen in rekening worden gebracht. Indien cliënt zonder afgezegd te hebben afwezig is op een gemaakte afspraak zal er een absentienota verzonden worden. Deze absentienota zal niet gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekeraar. Ditzelfde geld voor de rekening van personal training. Indien niet tijdig een afspraak voor personal training wordt gemeld, te weten in ieder geval 24 uur van tevoren, dan wordt deze in rekening gebracht.
4.4 Cliënt dient zich altijd te houden aan de instructies van de medewerkers van de praktijk.

5 Betaling
5.1 Voor fysiotherapeutische behandeling geldt dat de verantwoordelijkheid tot betaling ten allen tijde ligt bij de cliënt ongeacht zijn/haar (zorg)verzekering. De betaling voor personal training geldt ook voor dat de verantwoordelijkheid tot betaling ten allen tijde ligt bij de cliënt.
5.2 De fysiotherapeutische behandelingen worden gedeclareerd op basis van de declaratievoorwaarden van de desbetreffende verzekeraar. Het kan dus voorkomen dat er op één dag zowel een intake als behandeling in rekening wordt gebracht. Dit in geval wanneer er direct wordt behandelt.                        5.3 De factuur van de behandelaar voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen voor fysiotherapeutische diensten geschied indien er sprake is van een contract met die verzekeraar, via de verzekeraar indien de patiënt aanvullend verzekerd is voor fysiotherapie. Indien de patiënt geen declaraties meer over heeft in zijn zorgverzekeringspakket, of niet aanvullend verzekerd is voor fysiotherapie, dient de patiënt. Blijft betaling direct na de behandeling uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de veertiende dag na factuurdatum. Als factuurdatum geldt de dag van de behandeling. De factuur voor personal training geschied via een factuur en dienst binnen 30 dagen na factuurdatum voldaan te zijn.
5.4 Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Voorts zal de Praktijk het recht hebben de verdere behandelingen op te schorten totdat volledig is betaald. Als een verzuim eenmaal is ingetreden, is de praktijk ook steeds gerechtigd betaling vooraf te verlangen.
5.5 Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd per nota administratie kosten in rekening te brengen voor een bedrag van € 25,-. Ook is de Praktijk gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen per nota minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van€ 75,- (alles exclusief omzetbelasting waar deze verschuldigd is).

6 Ontbinding
6.1 De Praktijk heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden ingeval de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsanering doet, of de cliënt door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

7 Privacy
7.1 Teneinde de Overeenkomst zo zorgvuldig en volledig mogelijk uit te voeren houdt de Behandelaar een medisch dossier bij van de cliënt. Dit dossier bevat zowel administratieve als medische gegevens.
Op deze gegevens en de verwerking daarvan is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (‘WBP’) van toepassing. De Praktijk en de Behandelaar handelen bij de uitvoering van de Overeenkomst in overeenstemming met de WBP en zullen uiteraard zorgvuldig omgaan met deze gegevens.
7.2 Behalve de Behandelaar heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in het dossier zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere Behandelaars uit de Praktijk, stagiaires en/of administratieve medewerkers.
7.3 Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
7.4 De Praktijk mag de geanonimiseerde gegevens van de cliënt gebruiken voor statistische- of onderzoeksdoeleinden zonder voorafgaande toestemming. Voor het gebruik van tot een cliënt herleidbare gegevens is steeds voorafgaand schriftelijke toestemming van de cliënt vereist.
7.5 Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven aan derden, nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt aan derden.
7.6 Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen de gegevens kan in zien.

8 Duur van de Overeenkomst
8.1 De cliënt kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en onbillijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd kan met inachtneming van een opzegtermijn van een volledige kalendermaand door de cliënt worden opgezegd.

9 Klachten
9.1 Indien cliënt klachten heeft aangaande diensten geleverd door de praktijk dan kan hij/zij schriftelijk een klacht indienen bij de eigenaar van de Praktijk.
9.2 Verdere afhandeling klachten met betrekking tot fysiotherapie geschied via de klachtenregeling van het KNGF.

10 Toepasselijk recht
10.1 Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst alsmede de totstandkoming en de interpretatie daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

11 Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1 De Praktijk is de enige opdrachtnemer uit hoofde van de behandelingen, en is enkel aansprakelijk voor aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is toegebracht aan de cliënt en die te wijten is aan de nalatigheid van de Praktijk of diens personeel. De cliënt is verplicht deze schade zo spoedig mogelijk na ontdekking bij de Praktijk kenbaar te maken op straffe van verval van zijn of haar aanspraken.
11.2 De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden. Tevens is de praktijk niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal uit de wacht- of trainingsruimte.
11.3 De cliënt is aansprakelijk voor iedere schade die door een aan de cliënt toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.